Now Loading...
Máy cấy lúa


Máy cấy lúa

Máy cấy lúa Kubota giúp nhà nông giảm thiểu chi phí sản xuất, gia tăng hiệu quả lao động, nâng cao năng suất cây trồng và sản lượng mùa vụ vượt trội.

Máy Cấy Lúa SPW-48C

Máy Cấy Lúa SPV-6CMD


Máy gieo hạt

Máy cấy lúa Kubota giúp nhà nông giảm thiểu chi phí sản xuất, gia tăng hiệu quả lao động, nâng cao năng suất cây trồng và sản lượng mùa vụ vượt trội.

Máy Cấy Lúa SR-K800VN


Trung tâm mạ khay

Máy cấy lúa Kubota giúp nhà nông giảm thiểu chi phí sản xuất, gia tăng hiệu quả lao động, nâng cao năng suất cây trồng và sản lượng mùa vụ vượt trội.
Máy cấy lúa

Máy cấy lúa Kubota giúp nhà nông giảm thiểu chi phí sản xuất, gia tăng hiệu quả lao động, nâng cao năng suất cây trồng và sản lượng mùa vụ vượt trội.
Máy Cấy Lúa SPW-48C
Máy Cấy Lúa SPV-6CMD

Máy gieo hạt

Máy cấy lúa Kubota giúp nhà nông giảm thiểu chi phí sản xuất, gia tăng hiệu quả lao động, nâng cao năng suất cây trồng và sản lượng mùa vụ vượt trội.
Máy Cấy Lúa SR-K800VN

Trung tâm mạ khay

Máy cấy lúa Kubota giúp nhà nông giảm thiểu chi phí sản xuất, gia tăng hiệu quả lao động, nâng cao năng suất cây trồng và sản lượng mùa vụ vượt trội.