Now Loading...
Nông cụ


Dàn xới

Đảm bảo tương thích với máy kéo Kubota và phù hợp với thị trường Việt Nam. Tất cả các loại nông cụ phục vụ cho khâu : Làm đất, Trồng, Chăm sóc, Thu hoạch và Vận chuyển được trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm ngay trên cánh đồng Việt Nam bởi các chuyên gia đến từ Nhật Bản và Thái Lan nhằm mang lại giá trị sử dụng cao nhất cho người nông dân Việt Nam.

Nông Cụ DÀN XỚI KRX71D

Nông cụ Dàn xới RX85B2

Nông Cụ DÀN XỚI KRX164-VN

DÀN XỚI KRX175SP-VN

DÀN XỚI KRX193SP-VN

DÀN XỚI KRX183SP-VN

DÀN XỚI KRX193-VN


Dàn cày

Đảm bảo tương thích với máy kéo Kubota và phù hợp với thị trường Việt Nam. Tất cả các loại nông cụ phục vụ cho khâu : Làm đất, Trồng, Chăm sóc, Thu hoạch và Vận chuyển được trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm ngay trên cánh đồng Việt Nam bởi các chuyên gia đến từ Nhật Bản và Thái Lan nhằm mang lại giá trị sử dụng cao nhất cho người nông dân Việt Nam.

DÀN CHẢO CÀY DP184A

DÀN CHẢO CÀY DP203B

DÀN CHẢO CÀY DP223C-HP

DÀN CHẢO CÀY DP224E-HP

DÀN CHẢO CÀY DP224F-HP

DÀN CHẢO CÀY DP263J


Dàn bừa

Đảm bảo tương thích với máy kéo Kubota và phù hợp với thị trường Việt Nam. Tất cả các loại nông cụ phục vụ cho khâu : Làm đất, Trồng, Chăm sóc, Thu hoạch và Vận chuyển được trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm ngay trên cánh đồng Việt Nam bởi các chuyên gia đến từ Nhật Bản và Thái Lan nhằm mang lại giá trị sử dụng cao nhất cho người nông dân Việt Nam.

DÀN CHẢO BỪA DH205A

DÀN CHẢO BỪA DH205B

DÀN CHẢO BỪA DH226E-HP

DÀN CHẢO BỪA DH226E-HP

DÀN CHẢO BỪA DH266JW


Dàn ủi

Đảm bảo tương thích với máy kéo Kubota và phù hợp với thị trường Việt Nam. Tất cả các loại nông cụ phục vụ cho khâu : Làm đất, Trồng, Chăm sóc, Thu hoạch và Vận chuyển được trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm ngay trên cánh đồng Việt Nam bởi các chuyên gia đến từ Nhật Bản và Thái Lan nhằm mang lại giá trị sử dụng cao nhất cho người nông dân Việt Nam.

DÀN ỦI FD186F

DÀN ỦI FD202H

DÀN ỦI FD206J

DÀN ỦI FD210L


Xúc lật

Đảm bảo tương thích với máy kéo Kubota và phù hợp với thị trường Việt Nam. Tất cả các loại nông cụ phục vụ cho khâu : Làm đất, Trồng, Chăm sóc, Thu hoạch và Vận chuyển được trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm ngay trên cánh đồng Việt Nam bởi các chuyên gia đến từ Nhật Bản và Thái Lan nhằm mang lại giá trị sử dụng cao nhất cho người nông dân Việt Nam.

DÀN XÚC LA508

DÀN XÚC LA508

DÀN XÚC LA588T


Nông cụ đặc biệt

Đảm bảo tương thích với máy kéo Kubota và phù hợp với thị trường Việt Nam. Tất cả các loại nông cụ phục vụ cho khâu : Làm đất, Trồng, Chăm sóc, Thu hoạch và Vận chuyển được trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm ngay trên cánh đồng Việt Nam bởi các chuyên gia đến từ Nhật Bản và Thái Lan nhằm mang lại giá trị sử dụng cao nhất cho người nông dân Việt Nam.

DÀN TUỐT LÁ MÍA SLR110H

KHUNG CHẮN LÁ MÍA SG270

DÀN TRỒNG MÍA SP420

DÀN GẮP MÍA SGB470
Dàn xới

Đảm bảo tương thích với máy kéo Kubota và phù hợp với thị trường Việt Nam. Tất cả các loại nông cụ phục vụ cho khâu : Làm đất, Trồng, Chăm sóc, Thu hoạch và Vận chuyển được trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm ngay trên cánh đồng Việt Nam bởi các chuyên gia đến từ Nhật Bản và Thái Lan nhằm mang lại giá trị sử dụng cao nhất cho người nông dân Việt Nam.
Nông Cụ DÀN XỚI KRX71D
Nông cụ Dàn xới RX85B2
Nông Cụ DÀN XỚI KRX164-VN
DÀN XỚI KRX175SP-VN
DÀN XỚI KRX193SP-VN
DÀN XỚI KRX183SP-VN
DÀN XỚI KRX193-VN

Dàn cày

Đảm bảo tương thích với máy kéo Kubota và phù hợp với thị trường Việt Nam. Tất cả các loại nông cụ phục vụ cho khâu : Làm đất, Trồng, Chăm sóc, Thu hoạch và Vận chuyển được trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm ngay trên cánh đồng Việt Nam bởi các chuyên gia đến từ Nhật Bản và Thái Lan nhằm mang lại giá trị sử dụng cao nhất cho người nông dân Việt Nam.
DÀN CHẢO CÀY DP184A
DÀN CHẢO CÀY DP203B
DÀN CHẢO CÀY DP223C-HP
DÀN CHẢO CÀY DP224E-HP
DÀN CHẢO CÀY DP224F-HP
DÀN CHẢO CÀY DP263J

Dàn bừa

Đảm bảo tương thích với máy kéo Kubota và phù hợp với thị trường Việt Nam. Tất cả các loại nông cụ phục vụ cho khâu : Làm đất, Trồng, Chăm sóc, Thu hoạch và Vận chuyển được trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm ngay trên cánh đồng Việt Nam bởi các chuyên gia đến từ Nhật Bản và Thái Lan nhằm mang lại giá trị sử dụng cao nhất cho người nông dân Việt Nam.
DÀN CHẢO BỪA DH205A
DÀN CHẢO BỪA DH205B
DÀN CHẢO BỪA DH226E-HP
DÀN CHẢO BỪA DH226E-HP
DÀN CHẢO BỪA DH266JW

Dàn ủi

Đảm bảo tương thích với máy kéo Kubota và phù hợp với thị trường Việt Nam. Tất cả các loại nông cụ phục vụ cho khâu : Làm đất, Trồng, Chăm sóc, Thu hoạch và Vận chuyển được trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm ngay trên cánh đồng Việt Nam bởi các chuyên gia đến từ Nhật Bản và Thái Lan nhằm mang lại giá trị sử dụng cao nhất cho người nông dân Việt Nam.
DÀN ỦI FD186F
DÀN ỦI FD202H
DÀN ỦI FD206J
DÀN ỦI FD210L

Xúc lật

Đảm bảo tương thích với máy kéo Kubota và phù hợp với thị trường Việt Nam. Tất cả các loại nông cụ phục vụ cho khâu : Làm đất, Trồng, Chăm sóc, Thu hoạch và Vận chuyển được trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm ngay trên cánh đồng Việt Nam bởi các chuyên gia đến từ Nhật Bản và Thái Lan nhằm mang lại giá trị sử dụng cao nhất cho người nông dân Việt Nam.
DÀN XÚC LA508
DÀN XÚC LA508
DÀN XÚC LA588T

Nông cụ đặc biệt

Đảm bảo tương thích với máy kéo Kubota và phù hợp với thị trường Việt Nam. Tất cả các loại nông cụ phục vụ cho khâu : Làm đất, Trồng, Chăm sóc, Thu hoạch và Vận chuyển được trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm ngay trên cánh đồng Việt Nam bởi các chuyên gia đến từ Nhật Bản và Thái Lan nhằm mang lại giá trị sử dụng cao nhất cho người nông dân Việt Nam.
DÀN TUỐT LÁ MÍA SLR110H
KHUNG CHẮN LÁ MÍA SG270
DÀN TRỒNG MÍA SP420
DÀN GẮP MÍA SGB470